Beleidsplan

 

Het Beleidsplan:

1. Inleiding

Stichting ODINS is een ideële instelling dat op 21-2-2006 is opgericht met het doel, werkzoekenden een werkervaring- en trainingstraject aan te bieden op het gebied van de ict dienstverlening en de online marketing. De Stichting verleent haar diensten zonder winstoogmerk.

2. Missie en doelstellingen

Als non-profit instelling stelt de Stichting als missie en doel, het creëren van werkervaringsprojecten voor werkzoekenden. Hierbij richt zij zich in het bijzonder op de ict dienstverlening en de online marketing.

Als uitgangspunt wordt altijd gekozen voor een ict oplossing en implementatie. Concreet betekent dit, dat gebruik gemaakt wordt van internet als startpunt en communicatiemiddel. De projecten van de Stichting zal middels een website op internet, publiekelijk worden bekend gemaakt. Indien voor een project bemensing noodzakelijk is, zal eveneens via het internet vrijwilligers, werkzoekenden en stagiaires worden aangetrokken.

Naast het creëren van werkervaringsprojecten, zal ook informatie en cursussen worden verstrekt middels het internet op het gebied van ict en online marketing. Hiervoor wordt een kennisdatabank en een digitale leeromgeving op internet geïnstalleerd.

Het nut van de werkervaringsprojecten is tweeledig. In de eerste plaats dient het de werkzoekende/vrijwilliger/stagiair arbeidservaring te geven. Daarnaast zal indien er sprake is van een dienst en voor zover geen vergoeding wordt gevraagd, deze kosteloos worden aangeboden. Zo heeft de samenleving optimaal voordeel van de projecten van de Stichting.

3. Visie en ambitie

Naast het creëren van meer werkervaringsprojecten, zal de Stichting ook streven naar het omzetten van de werkervaringsprojecten in werkgelegenheidsprojecten. Zodoende wordt werkgelegenheid gecreëerd.

Het opzetten van werkervaringsprojecten met online en offline diensten op maatschappelijk, sociaal en juridisch terrein.

Het uitbreiden van de digitale leeromgevingen en het aanbieden van een breder cursusaanbod in het bijzonder op het gebied van online marketing, counselling en coaching.

4. Interne ontwikkeling, financiën en organisatie

De Stichting streeft ernaar de expertise op haar werkterreinen, binnen de organisatie te vergroten. Hiervoor zal zij samenwerkingsverbanden aangaan met andere instellingen, bedrijven en privé-personen. Ook kennis en technologie donatie door derden zal worden gestimuleerd.

Naast kennisvergroting, zal ook de nodige aandacht worden besteed aan het uitbreiden en onderhouden van haar netwerk.

Naamsbekendheid en “ branding “ van de Stichting, zal eveneens extra aandacht krijgen middels promotie op internet.

4.1 Beleidsontwikkeling en uitvoering

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering.

4.2 Financiën

4.2.1 Kapitaal vergaring, beheer en besteding

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kapitaalvergaring, beheer, besteding en de begroting.
Controle van de administratie wordt verzorgd door een extern boekhoud/accountantskantoor, of door het Bestuur ingestelde Kascommissie.

4.2.1a Kapitaal vergaring

Om haar werkervaringsprojecten te kunnen financieren, zal de Stichting kapitaal vergaren door het genereren van inkomsten middels: subsidies, donaties, sponsoring en inkomsten uit dienstverlening voor zover de Stichting vergoeding voor vraagt.

Hiervoor zal de Stichting, fondsen aanschrijven en subsidieaanvragen indienen, voor zover noodzakelijk voor het opstarten en onderhouden van haar werkervaringsprojecten.

Het vragen van vergoeding voor dienstverlening zal echter zoveel mogelijk worden beperkt, daar het de toegankelijkheid van de diensten reduceert.

Afnemers van diensten worden gewezen op de mogelijkheid tot doneren. Dit alles op basis van vrijwilligheid en draagkracht.

4.2.1b Kapitaal beheer

De penningmeester draagt zorg voor de administratie zoals door de wet gesteld. Hij legt de jaarstukken conform de statuten voor aan het Bestuur. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het kapitaalbeheer en het vaststellen van de jaarstukken.

Controle van de administratie vindt plaats door een extern boekhoud/accountantskantoor, of door het Bestuur ingestelde Kascommissie.

4.2.1c Kapitaal besteding

Het Bestuur draagt zorg voor de kapitaalbesteding en de begroting.

Het kapitaal dient uitsluitend voor het opstarten en onderhouden van de projecten. Het kapitaal, voor zover aanwezig en toereikend wordt eveneens aangewend voor de overname en het bekostigen van de faciliteiten, welke de Stichting in bruikleen heeft. Dit betreft de internet faciliteiten en websites.

Het Bestuur geeft haar toestemming en goedkeuring betreffende een financiële uitgave.

4.3 Organisatie

Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers. De bestuurders, voorzitter, secretaris en penningmeester verrichten hun werkzaamheden voor de stichting op basis van vrijwilligheid en zonder beloning.

Voor de uitvoering en bemensing van haar projecten werkt de Stichting uitsluitend met vrijwilligers, werkzoekenden, stagiaires, die hetzij met toestemming van de werkgever of uitkeringsinstantie bij de Stichting vrijwilligerswerk verrichten. Het door de Stichting opgemaakte vrijwilligerscontract dient aan de verantwoordelijke instanties te worden overlegd. Voor de verrichte werkzaamheden ontvangt de vrijwilliger, werkzoekende, stagiair, geen beloning.

Voor de bemensing van haar projecten zal de Stichting, zich meer gaan richten op het adverteren via internet en het aanschrijven van daartoe geëigende instellingen.