AV

 

Algemene Voorwaarden

 

Stichting ODINS

Postadres: Lodewijkstraat 45
9724 BG Groningen (GR)
Nederland
Telefoon: +31(0)6 34542436
E-mail: info@odins.nl
Website: www.odins.nl

KVK Groningen: 02092360

 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Art 1. Algemeen

De algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, coaching, workshops en advisering alsmede op overige vormen van dienstverlening tussen Stichting ODINS en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het geven van een opdracht c.q. het tekenen van een opdrachtbevestiging erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

Art 2. Offertes

Offertes van Stichting ODINS zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
Stichting ODINS zal de door haar te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. De offertes van Stichting ODINS zijn 6 weken geldig, tenzij in de offerte anders vermeld. Zolang de offerte niet tot een opdrachtbevestiging heeft geleid, behoudt Stichting ODINS zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. Wanneer door Stichting ODINS van dit recht gebruik wordt gemaakt, wordt de opdrachtgever hiervan binnen vijf werkdagen in kennis gesteld. De door Stichting ODINS te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als “inspanningsverplichting”, tenzij anders wordt overeengekomen.

Art 3. Opdrachtaanvaarding

Stichting ODINS aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor zij de kwalificaties bezit. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever medewerking en toegang tot zijn digitale zaken, (computers, software e.d.) en gegevens die Stichting ODINS nodig heeft.

Art 4. Personeel

Stichting ODINS kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig  beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Stichting ODINS plaatsvinden.

Art 5. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen: de materiaalkosten, reiskosten, verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. BTW wordt, indien van toepassing, over alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen door Stichting ODINS in rekening gebracht. Het percentage van de BTW is afhankelijk van het soort opdracht dat aan Stichting ODINS wordt verstrekt.

Art 6. Betalingsvoorwaarden

a. Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 5 genoemd, en voor zover deze niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden contant of achteraf in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum, tenzij anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

b. Indien betaling achterwege blijft, kan Stichting ODINS met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten dan wel de overeenkomst per email of aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Stichting ODINS op algehele schadevergoeding.

c. Stichting ODINS zal steeds gerechtigd zijn, zowel voorafgaand aan aanvaarding van een opdracht als tussentijds, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de in het kader van de opdracht overeengekomen betalingen. Daarnaast zal de opdrachtgever op eerste verzoek van Stichting ODINS zorgdragen voor bevoorschotting of garanties indien de opdracht met zich meebrengt dat Stichting ODINS op eigen naam financiële verplichtingen jegens derden aangaat.

d. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie)

Art 7. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen, met dien verstande, dat wijzigingen niet tot gevolg kunnen hebben, dat de oorspronkelijk overeengekomen omvang van de opdracht verminderd wordt. De opdrachtgever aanvaardt, dat de tijdsplanning door bedoelde wijzigingen of uitbreidingen kan worden beïnvloed.

Art 8. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

a. Stichting ODINS heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtvoering belemmerd wordt (overmacht). In dit geval is de opdrachtgever aan Stichting ODINS een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.

b. De opdrachtgever kan tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan. Stichting ODINS heeft recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval redelijk is. In andere gevallen is de opdrachtgever aan Stichting ODINS een beloning verschuldigd naar evenredigheid van de tot dusverre verrichte werkzaamheden.

Art 9. Het afzeggen van afspraken

In het geval dat een door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gemaakte afspraak wordt afgezegd dient dit 24 uur van tevoren te geschieden. Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd wordt het volledige honorarium voor de gemaakte afspraak in rekening gebracht.
Voor de advisering, coaching, workshops en trainingen wordt in onderstaand schema per annuleringstermijn vermeld, welk percentage van het overeengekomen bedrag dient te worden betaald:

. 0-7 dagen voor aanvang 100%

. 1 -2 weken voor aanvang 75 %

. 3-4 weken voor aanvang 50%

. 6-8 weken voor aanvang 25 %

. 8-10 weken voor aanvang 10 %

Wanneer een deelnemer verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger.

Art 10. Vertrouwelijk

Stichting ODINS zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat informatie welke een vertrouwelijk karakter heeft, alleen gebruikt kan worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Alle informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Stichting ODINS staat garant dat alle vertrouwelijke informatie direct na  beëindiging van de opdracht wordt vernietigd.

Art 11. Software

Stichting ODINS gebruikt in samenhang met haar doelstellingen alleen open source en freeware software bij de opdrachten, workshops en trainingen.

Art 12. Aansprakelijkheid

a. Stichting ODINS is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade, die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever zou worden toegebracht door Stichting ODINS of door een ander die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Stichting ODINS heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

b. Indien een derde schade lijdt door het handelen of nalaten van Stichting ODINS of een ingeschakelde derde, en hetzij die derde daarvoor Stichting ODINS aansprakelijk stelt, hetzij die derde daarvoor de opdrachtgever aansprakelijk stelt en deze laatste daarvoor regres zou willen nemen op Stichting ODINS, geldt tussen partijen, dat zover de schade niet door de verzekeraar van genoemde derde wordt vergoed, de schade uiteindelijk zal worden gedragen door de opdrachtgever, tenzij er aan de zijde van Stichting ODINS sprake is van opzet of grove schuld.

c. Stichting ODINS aanvaard geen enkele aansprakelijkheid betreft het gebruik van open source en freeware software. Dezen sluiten ook aansprakelijkheid volledig uit. De software programma’s zijn volledig voor risico van de opdrachtgever. Stichting ODINS is eveneens niet aansprakelijk voor de inhoud noch de wijze van gebruik door de opdrachtgever van door haar verleende diensten.

Art 13. Reclames

a. Reclames ten aanzien van door Stichting ODINS geleverde diensten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst of effectuering, schriftelijk worden ingediend bij Stichting ODINS met een duidelijke omschrijving van de klacht. Daarna hoeven reclames niet meer in behandeling genomen te worden.

b. Indien een klacht wordt aanvaard, dient de opdrachtgever in ieder geval aan Stichting ODINS een redelijke, in overleg vast te stellen termijn te gunnen, teneinde het gebrek te herstellen, terwijl Stichting ODINS zich het recht voorbehoudt in plaats daarvan, de opdrachtgever de netto waarde c.q. in overleg een deel van de netto waarde van de rekening of declaratie van de betreffende diensten te restitueren.

c. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht betaling van aan Stichting ODINS verschuldigde bedragen op te schorten. De verplichting van Stichting ODINS tot herstel van enig gebrek ontstaat eerst zodra volledige betaling is geschied.

d. Bij gebreke van reclame binnen de genoemde 7 dagen termijn, wordt de opdrachtgever geacht de goederen of diensten, voor zover mogelijk, te hebben geaccepteerd. In geen geval zal de opdrachtgever tegen Stichting ODINS enige aanspraak kunnen doen gelden, nadat de opdrachtgever een geleverd werk of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen of aan derden heeft doorgeleverd.

e. Stichting ODINS is niet aansprakelijk voor gebreken in de door de opdrachtgever geleverde gegevens of materialen, noch voor de gevolgen van die gebreken.

Art 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Stichting ODINS is het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar Stichting ODINS haar vestigingsplaats heeft.

 

Aldus vastgesteld te Groningen op 21-02-2006

Albert de Queljoe, bestuurder Stichting ODINS

Michael Dekker, bestuurder Stichting ODINS

Emma Dekker, bestuurder Stichting ODINS